Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

Câu 5:

Biết nghịch đảo của số phức z bằng số phức liên hợp của nó, trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng?

(A). z ∈ R

(B). |z| = 1

(C). z là số thuần ảo

(D). |z| = -1

Lời giải: