Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: a) Cho a = log30 3, b = log30 5 hãy tính log 30 1350 theo a, b

Câu 5:

a) Cho a = 3; b = 5

Hãy tính 1350 theo a, b.

b) Cho c = 3. Hãy tính 15 theo c.

Lời giải:

Kiến thức áp dụng