Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Xét chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình: s(t) = 1/4 t^4 + (t^2)/2 -3t Trong đó t được tính bằng giây và

Câu 4:

Xét chuyển động thẳng được xác định bởi phương trình:

Trong đó t được tính bằng giây và S được tính bằng mét.

a)Tính v(2), a(2), biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc và gia tốc chuyển động đã cho.

b)Tìm thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

Lời giải:

Theo ý nghĩa cơ học của đạo hàm ta có:

a) v(t) = s’(t) = - + t – 3.

⇒ v(2) = - 3. + 2 – 3 = -5 (m/s)

a(t) = v’(t) = s’’(t) = - 6t + 1

⇒ a(2) = 3. - 6.2 + 1 = 1 (m/)

b) v(t) = 0

- + t – 3 =0

⇔ (t - 3)( + 1) = 0

⇔ t = 3.

Vậy thời điểm = 3s thì vận tốc bằng 0.