Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính i^3,i^4,i^5 . Nêu cách tính i^n với n là số tự nhiên tùy ý:

Câu 4:

Tính ,;. Nêu cách tính với n là số tự nhiên tùy ý:

Lời giải:

+ = .i= - 1i = -i.

= . = -1.(-1) = 1

= .i = 1.i = i

+ Với n là số tự nhiên bất kì ta có :

Nếu n = 4k ⇒ = = (= = 1.

Nếu n = 4k + 1 ⇒ = = .i = 1.i = i.

Nếu n = 4k + 2 ⇒ = = . = 1.(-1) = -1.

Nếu n = 4k + 3 ⇒ = = . = 1.(-i) = -i.

Kiến thức áp dụng

= -1