Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau: y = 4/(1+x^2)

Câu 4:

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Lời giải:

a) TXĐ: D = R

Ta thấy: 1 + ≥ 1

đạt được khi 1 + = 1 ⇔ x = 0.

b) TXĐ : D = R

⇒ y' = - = (1 - x)

y' = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = 1

Bảng biến thiên:

Từ bảng biến thiên suy ra: max y = y(1) = 1.

Kiến thức áp dụng

+ Số M được gọi là giá trị lớn nhất của hàm số y = f(x) trên tập D nếu f(x) ≤ M với mọi x thuộc D và tồn tại ∈ D để f() = M.