Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính: a) ∫ (x+1).sinx dx

Câu 4:

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính:

Lời giải:

Theo công thức tích phân từng phần ta có:

Theo công thức tích phân từng phần ta có:

Theo công thức tích phân từng phần:

Theo công thức tích phân từng phần:

Theo công thức tích phân từng phần:

Kiến thức áp dụng

+ Phương pháp tích phân từng phần:

Giả sử f(x) = g(x).h(x).