Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: So sánh các cặp số sau: a) log3 5 và log7 4

Câu 4:

So sánh các cặp số sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng