Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hàm số y = (2x-5)/(x+3) đồng biến trên:

Câu 4:

Hàm sốđồng biến trên:

(A) R ;      (B) (-∞;3) ;

(C) (-3; +∞) ;      (D) R \ {-3}

Lời giải:

- Chọn đáp án D

- TXĐ: D = R \ {-3}

với ∀ x ∈ R.

⇒ Hàm số đồng biến trên từng khoảng (-∞; -3) và (-3; +∞).

Lưu ý:

Hàm số không đồng biến trên R\{-3} bởi vì:

Lấy = -4; = -2 ta có < nhưng f() > f() (f() = 13 ; f() = -9).

Hàm số trên chỉ đồng biến trên từng khoảng (-∞; -3) và (-3; +∞).