Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Giải phương trình: a) 1/2log(x^2+x-5) = log5x + log1/5x

Câu 4:

Giải phương trình:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Một số cách giải phương trình lôgarit đơn giản:

+ Đưa về cùng cơ số:

f(x) = g(x) ⇔ f(x) = g(x)

+ Đặt ẩn phụ

+ Mũ hóa:

f(x) = b ⇔ f(x) =

- Một số công thức biến đổi lôgarit: