Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Giải các phương trình sau: a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 +3i

Câu 4:

Giải các phương trình sau:


Lời giải:

a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i

⇔ (3 – 2i).z = (7 + 3i) – (4 + 5i)

⇔ (3 – 2i).z = 3 – 2i

⇔ z = 1.

b) (1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z

⇔ (1 + 3i).z – (2 + i).z = 2 + 5i

⇔ [(1 + 3i) – (2 + i)].z = 2 + 5i

⇔ (-1 + 2i).z = 2 + 5i

Kiến thức áp dụng

Chia số phức = + i cho = + i.