Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? (A). = -16 (B). = 16i (C). =

Câu 4:

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

(A). = -16

(B). = 16i

(C). = 16

(D). = -16i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có:

= []

             = (1 + 2i +

             =

             =

             = (vì = -1 nên = ( = = 1

             = 16.