Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hàm số g(x) = log(1/2) (x^2 - 5x +7) Nghiệm của bất phương trình g(x) > 0

Câu 4:

Cho hàm số g(x) =

Nghiệm của bất phương trình g(x) > 0 là:

A. x > 3

B. x < 2 hoặc x > 3

C. 2 < x < 3

D. x < 2.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Điều kiện: – 5x + 7 > 0 (Đúng với mọi x).