Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Cho hai tích phân . ∫sin^2 x dx và ∫cos^2 x dx hãy chỉ ra khẳng định đúng:

Câu 4:

Cho hai tích phân . Hãy chỉ ra khẳng định đúng:

Lời giải: