Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Viết các số sau theo thứ tự tăng dần: a) 1^(3,75); 2^-1; (1/2)^-3

Câu 3:

Viết các số sau theo thứ tự tăng dần:

Lời giải:

a) Ta có:

b) Ta có:

nên ta có: