Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = log2 (5-2x)

Câu 3:

Tìm tập xác định của các hàm số:

Lời giải:

a) Hàm số y = (5 - 2x) xác định

Vậy tập xác định của hàm số là

b) Hàm số y = ( - 2x) xác định

– 2x > 0

⇔ x(x – 2) > 0

⇔ x < 0 hoặc x > 2.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 0) ∪ (2; +∞)

c) Hàm số xác định

– 4x + 3 > 0

⇔ (x – 1)(x – 3) > 0

⇔ x > 3 hoặc x < 1.

Vậy tập xác định của hàm số là D = (-∞; 1) ∪ (3; +∞)

d) Hàm số xác định

Vậy tập xác định của hàm số là

Kiến thức áp dụng

+ Với a > 0 và a ≠ 1 thì hàm số y = f(x) xác định khi f(x) có nghĩa và f(x) > 0.