Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:a) I = ∫ x^2/(1+x)^3/2 dx

Câu 3:

Sử dụng phương pháp đổi biến, hãy tính:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Phương pháp đổi biến số tính tích phân

Nếu hàm f(x) liên tục trên đoạn [a; b]. Có hai cách đổi biến số:

Cách 1:

Đặt x = φ(t) ⇒ dx = φ'(t).dt

Giả sử φ(α) = a; φ(β) = b.

Cách 2:

Đặt u = u(x) ⇒ du = u'(x)dx

Giả sử f(x) viết được dưới dạng : f(x) = g(u(x)).u’(x)