Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số y = (1-x)/(1+x) là:

Câu 3:

Số đường tiệm cận của đồ thị hàm sốlà:

(A) 1 ;      (B) 2 ;      (C) 3 ;      (D) 0

Lời giải:

- Chọn đáp án b

- Ta có:

⇒ Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng x = -1.

Lại có

⇒ Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang y = -1.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận.