Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Rút gọn biểu thức: a) log3 6.log8 9.log6 2

Câu 3:

Rút gọn biểu thức:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

Với a > 0; a ≠ 1 và b > 0 ta có: