Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Parabol y = (x^2) /2 chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính $2 \sqrt{2} t$ thành hai phần. Tìm tỉ

Câu 3:

Parabol \(y=\frac{x^{2}}{2}\) chia hình tròn có tâm tại gộc toạ độ, bán kính \(2 \sqrt{2} t\) thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Lời giải: