Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) z^4 + z^2 - 6 =0

Câu 3:

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) + - 6 = 0

b) + + 10 = 0

Lời giải:

a) + – 6 = 0

+ – 6 = 0

.( – 2)+ 3. ( -2) = 0

⇔ ( – 2)( + 3) = 0

Vậy phương trình có tập nghiệm

b) + + 10 = 0

+ + + 10 = 0

(+ 5) + 2.( + 5) = 0

⇔ ( + 2)( + 5) = 0

Vậy phương trình có tập nghiệm

Kiến thức áp dụng

Căn bậc hai của số thực a âm là