Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng? a) i^1977 =-1

Câu 3:

Đẳng thức nào sau đây là đẳng thức đúng?

(A). =-1

(B). =i

(C). =1

(D). =-i

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Ta có: = -1 nên = (= = 1

Khi đó, = = (.i = . i = i.