Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-x^2) . Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Câu 3:

Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. f’(2) = 1

B. f’(2)= 0

C. f’(5) = 1,2

D. f’(-1)= -1,2

Lời giải:

Chọn đáp án B.

Điều kiện xác định: 4x – > 0

⇔ x(4 – x) > 0 ⇔ 0 < x < 4.

Do đó f'(2) = 0;

f’(5) và f’(-1) không tồn tại.