Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính $\int 2^{\sqrt{x}} \cdot \frac{\ln 2}{\sqrt{x}} d x$, kết quả sai là

Câu 2:

Tính , kết quả sai là:

Lời giải: