Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính đạo hàm của các hàm số: a) y = (2x^2 -x+1)^(1/3)

Câu 2:

Tính đạo hàm của các hàm số:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Đạo hàm của hàm số y = là: y' = ()' = α..u'