Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính đạo hàm a) y = 2x.e^x + 3.sin2x

Câu 2:

Tính đạo hàm

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Đạo hàm của một tích hoặc một thương:

+ Đạo hàm của hàm số lượng giác:

+ Đạo hàm của hàm số mũ: