Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính các tích phân sau: a) ∫ |1-x|dx

Câu 2:

Tính các tích phân sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Tích phân từ a đến b của hàm số f(x) có nguyên hàm là F(x) là:

+ Một số nguyên hàm sử dụng: