Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính α+β, α-β với: a) α = 3,β = 2i b) α = 1 - 2i,β = 6i

Câu 2:

Tính α+β,α-β với:

a) α = 3,β = 2i

b) α = 1 - 2i,β = 6i

c) α = 5i,β = -7i

d) α = 15;β = 4 - 2i

Lời giải:

a) Ta có: α + β = 3 + 2i ; α – β = 3 - 2i

b) α + β = (1 - 2i) + 6i = 1 + 4i;

    α – β = (1 - 2i) - 6i = 1 - 8i

c) α + β = 5i + (-7i) = -2i;

    α – β = 5i - (-7i) = 12i

d) α + β = 15 + (4 - 2i) = 19 - 2i ;

    α – β = 15 - (4 - 2i) = 11 + 2i

Kiến thức áp dụng

Cho hai số phức = + .i và = + i

+ = ( + ) + ( + ).i

- = ( - ) + ( - ).i