Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tính a) 4^(log2 3); b) 27^(log9 2); c) 9^(log√3 2)

Câu 2:

Tính

Lời giải:

Kiến thức áp dụng