Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm nghịch đảo của z là: a) z = 1 + 2i b) $z=\sqrt{2}-3 i$

Câu 2:

Tìm nghịch đảo của z là:

a) z = 1 + 2i

b) \(z=\sqrt{2}-3 i\)

c) z = i

d) \(z=5+i \sqrt{3}\)

Lời giải: