Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm hiểu nguyên hàm của các hàm số sau: a) $f(x)=\frac{x+\sqrt{x}+1}{\sqrt[3]{x}}$

Câu 2:

Tìm hiểu nguyên hàm của các hàm số sau:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Các công thức nguyên hàm :