Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số: a) y = (2-x)/(9-x^2);

Câu 2:

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số:

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ x = 3 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

⇒ x = -3 là một tiệm cận đứng khác của đồ thị hàm số.

⇒ y = 0 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -3 và x = 3; đường tiệm cận ngang là y = 0.

b) Ta có:

+Do

⇒ x = -1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị có hai đường tiệm cận đứng là x = -1 và x = 3/5 và một tiệm cận ngang là

c) +

⇒ đồ thị có tiệm cận đứng là x = -1.

+ Lại có

⇒ đồ thị không có tiệm cận ngang.

d)

⇒ x = 1 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

⇒ y = 1 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Kiến thức áp dụng

Hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn.

+ Nếu có hoặc thì y = là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : hoặc hoặc hoặc thì đường thẳng x = là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Lưu ý :

Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.