Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Tìm các số thực x và y, biết: a) (3x - 2) + (2y + 1)i = (x +1) - (y-5)i

Câu 2:

Tìm các số thực x và y, biết:

a) (3x - 2) + (2y + 1)i = (x + 1) - (y - 5)i

b) (1 - 2x) - i√3 = √5 + (1 - 3y)i

c) (2x + y) + (2y - x)i = (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i

Lời giải:

a) (3x – 2) + (2y – 1).i = (x + 1) – (y – 5).i

b) (1 - 2x) - i√3 = √5 + (1 - 3y)i

c) (2x + y) + (2y - x)i = (x - 2y + 3) + (y + 2x + 1)i

Kiến thức áp dụng

+ Hai số phức z = a + bi và z’ = a’ + b’i bằng nhau :