Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Số nào trong các số sau là số ảo?

Câu 2:

Số nào trong các số sau là số ảo?

Lời giải: