Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Số điểm cực đại của hàm số y = x^4 + 100 là:

Câu 2:

Số điểm cực đại của hàm số y = + 100 là:

(A) 0 ;      (B) 1 ;      (C) 2 ;      (D) 3

Lời giải:

- Chọn đáp án A

- Ta có: y' = = 0

y’ = 0 ⇔ = 0 ⇔ x = 0.

Ta có bảng biến thiên :

Dựa vào bảng biến thiên thấy hàm số không có cực đại.