Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) -3z^2 + 2z - 1 = 0

Câu 2:

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) - + 2z - 1 = 0

b) + 3z + 2 = 0

c) - 7z + 11 = 0

Lời giải:

a) Phương trình - + 2z - 1 = 0

có Δ' = - 3 = -2

Phương trình có hai nghiệm

b) Phương trình + 3z + 2 = 0

có Δ = - 4.7.2 = -47 < 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm

c) Phương trình - 7z + 11 = 0

có Δ = - 4.5.11 = -171 < 0

⇒ Phương trình có hai nghiệm

Kiến thức áp dụng

Phương trình bậc hai + bx + c = 0

có Δ = - 4ac

+ Nếu Δ > 0, phương trình có hai nghiệm thực phân biệt:

+ Nếu Δ = 0, phương trình có nghiệm kép

+ Nếu Δ < 0, phương trình có hai nghiệm ảo phân biệt