Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Giải các bất phương trình: a) log8 (4-2x) ≥ 2

Câu 2:

Giải các bất phương trình:

Lời giải:

a) Điều kiện: 4 - 2x > 0 hay x < 2

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; -30]

Kết hợp với điều kiện xác định được x > 3.

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (3; +∞).

d) Điều kiện: x > 0.

(Bất phương trình bậc hai ẩn x).

Vậy bất phương trình có tập nghiệm [9; 27].

Kiến thức áp dụng

+ Bất phương trình lôgarit cơ bản

 logaf(x) < blogaf(x) > b0 < a < 1f(x) > ab0 < f(x) < aba > 10 < f(x) < abf(x) > ab+ Bất phương trình f(x) < g(x)