Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Chọn phương án đúng: (A) lnx > 0 ⇔ x >1; (B) log2 x < 0 ⇔ 0<x<1

Câu 2:

Chọn phương án đúng:

Lời giải: