Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho hàm số y = -1/3 x^3 + (a-1)x^2 + (a+3)x -4

Câu 2:

Lời giải:

a) Với a = 0 ta có hàm số

- Tập xác định : D = R.

- Sự biến thiên :

y’ = - – 2x + 3 ;

y’ = 0 ⇔ x = -3 hoặc x = 1.

Bảng biến thiên :

Kết luận :

Hàm số đồng biến trên (-3 ; 1)

Hàm số nghịch biến trên (-∞; -3) và (1; +∞).

Hàm số đạt cực đại tại x = 1 ;

Hàm số đạt cực tiểu tại x = -3 ; yCT = -13.

- Đồ thị hàm số :

b) Diện tích hình phẳng cần tính :