Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ: a) a^(1/3). √3

Câu 2:

Cho a, b là những số thực dương. Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Với a là số thực dương ; m, n là các số thực tùy ý ta có: