Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Áp dụng Quy tắc 2, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau: y = x^4 - 2x^2 + 1

Câu 2:

Áp dụng Quy tắc 2, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số sau:

a) y = - + 1 ;

b) y = sin2x – x

c) y = sinx + cosx ;

d) y = - - 2x + 1

Lời giải:

a) TXĐ: D = R.

+ y' = - 4x

y' = 0 ⇔ 4x( – 1) = 0 ⇔ x = 0 hoặc x = ±1.

+ y" = - 4

y"(0) = -4 < 0 ⇒ x = 0 là điểm cực đại của hàm số.

y"(1) = 8 > 0 ⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

y"(-1) = 8 > 0 ⇒ x = -1 là điểm cực tiểu của hàm số.

b) TXĐ: D = R

+ y' = 2cos2x – 1;

+ y" = -4.sin2x

(k ∈ Z) là các điểm cực đại của hàm số.

(k ∈ Z) là các điểm cực tiểu của hàm số.

c) TXĐ: D = R

+ y’ = cos x – sin x.

+ y’’ = -sin x – cos x =

là các điểm cực đại của hàm số.

là các điểm cực tiểu của hàm số.

d) TXĐ: D = R

+ y'= - - 2

y' = 0 ⇔ – 2 = 0

⇔ x = ±1.

+ y" = - 6x

y"(-1) = -20 + 6 = -14 < 0

⇒ x = -1 là điểm cực đại của hàm số.

y"(1) = 20 – 6 = 14 > 0

⇒ x = 1 là điểm cực tiểu của hàm số.

Kiến thức áp dụng

Tìm điểm cực trị của hàm số :

1. Tìm tập xác định

2. Tính f’(x). Tìm các giá trị để f’(x) = 0 hoặc f’(x) không xác định.

3. Tính f’’(x). Xét dấu f’’().

4. Kết luận : Các điểm làm cho f’’() < 0 là các điểm cực đại

Các điểm làm cho f’’() > 0 là các điểm cực tiểu.