Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 13: Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: a) y = + 1; x = -1;

Câu 13:

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường:

a) y = + 1; x = -1; x = 2 và các trục hoành.

b) y = ln x ; x = ; x = e và trục hoành.

Lời giải:

a) Diện tích cần tính là:

b) Diện tích cần tính là: