Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 10: Giải các bất phương trình sau: a) 2^x / (3^x -2^x) ≤ 2

Câu 10:

Giải các bất phương trình sau:

Lời giải: