Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tính phần thực phần ảo của số phức x, biết: a) z = 1 - πi

Câu 1:

Tính phần thực phần ảo của số phức x, biết:

a) z = 1 - πi

b) z = √2 - i

c) z = 2 √2

d) z = -7i

Lời giải:

a) Phần thực: 1, phần ảo: -π

b) Phần thực: √2, phần ảo: -1

c) Phần thực: 2 √2, phần ảo: 0

d) Phần thực: 0, phần ảo: -7

Kiến thức áp dụng z = a + bi

+ Mỗi biểu thức có dạng được gọi là một số phức, trong đó:

   a là phần thực

   b là phần ảo.

+ Nếu b = 0 thì z là số thực.

   Nếu a = 0 thì z được gọi là số ảo.