Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tính $\int \frac{d x}{\sqrt{1-x}}$ kết quả là:

Câu 1:

Tính , kết quả là:

Lời giải: