Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tính a) 9^(2/5).27^(2/5); b) 144^(3/4):9^(3/4)

Câu 1:

Tính

Lời giải:

Kiến thức áp dụng

+ Với a là số thực dương ; m, n là các số thực tùy ý ta có: