Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tính a) 2^(-x^2) + 3x < 4

Câu 1:

Tính

Lời giải:

Vậy phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 1) ∪ (2; +∞)

Vậy bất phương trình có tập nghiệm

Vậy bất phương trình có tập nghiệm (-∞; 1]

Vậy bất phương trình có tập nghiệm S = (-∞; 0) ∪ (1; +∞)

Kiến thức áp dụng

+ Bất phương trình mũ cơ bản:

 BPT ax < bBPT ax > bb ≤ 0PT vô nghiệmTập nghiệm là R.b > 00 < a < 1x > logabx < logaba > 1x < logabx > logab