Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm tập xác định của hàm số y = log(x-2)/(1-x)

Câu 1:

Tìm tập xác định của hàm số

(A). (–∞; 1) ∪ (2; +∞).

(B). (1; 2).

(C). R\{1}.

(D). R\ {1; 2}.

Lời giải: