Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm tập xác định của các hàm số: a) y = (1-x)^(-1/3)

Câu 1:

Tìm tập xác định của các hàm số:

Lời giải:

a) Hàm số xác định

⇔ 1 – x > 0

⇔ x < 1.

Vậy tập xác định D = (-∞; 1).

b) Hàm số xác định

⇔ 2 – > 0

< 2

⇔ -√2 < x < √2.

Vậy tập xác định D = (-√2; √2).

c) Hàm số y = ( xác định khi và chỉ khi:

- 1 ≠ 0 ⇔ ≠ 1 ⇔ x ≠ ±1

Vậy tập xác định của hàm số là D = R\ {-1; 1}.

d) Hàm số xác định

– x – 2 > 0

⇔ (x + 1)(x – 2) > 0

⇔ x < -1 hoặc x > 2

Vậy tập xác định D = (-∞; -1) ∪ (2; +∞).

Kiến thức áp dụng

1. Khi xét lũy thừa với số mũ 0 hoặc số mũ nguyên âm thì cơ số phải khác 0.

2. Khi xét lũy thừa với số mũ không nguyên thì cơ số phải dương.