Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số: a) y = x/(2-x);

Câu 1:

Tìm các tiệm cận của đồ thị hàm số:

Lời giải:

a) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

b) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = –1.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = –1.

c) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 2/5.

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = 2/5.

d) Ta có:

⇒ Đồ thị có tiệm cận đứng là x = 0 (trục Oy)

⇒ Đồ thị có tiệm cận ngang là y = -1.

Kiến thức áp dụng

Hàm số y = f(x) xác định trên một khoảng vô hạn.

+ Nếu có hoặc thì y = là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

+ Nếu có ít nhất 1 trong các điều kiện : hoặc hoặc hoặc thì đường thẳng x = là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

* Lưu ý : Có thể có hai hoặc nhiều tiệm cận ngang hoặc tiệm cận đứng.