Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121

Câu 1:

Tìm các căn bậc hai phức của các số sau: -7;-8;-12;-20;-121

Lời giải:

Căn bậc hai của -7 là ±i √7

Căn bậc hai của -8 là ± i 2√2

Căn bậc hai của -12 là ± i2 √3

Căn bậc hai của -20 là ± i 2 √5

Căn bậc hai của -121 là ± 11i

Kiến thức áp dụng

Căn bậc hai của số thực a âm là